Doktorska disertacija Drage Martinovića ponudila je zanimljive nalaze i rezultate značajne za razvoj dvosmjerne komunikacije između građana i predstavnika lokalne uprave u BiH

Oko 80 posto građana Bosne i Hercegovine informira se uglavnom putem televizije, oko 50 posto ih se često ili vrlo često informira na internetskim portalima i službenim stranicama lokalne uprave, dok ih se 40 posto pretežno informira iz tiskanih medija, pokazalo je istraživanje koje je u sklopu doktorske disertacije o komunikaciji građana i lokalne samouprave proveo Drago Martinović, savjetnik za odnose s javnošću širokobriješkog općinskog načelnika.

Istraživanje je proveo u 13 općina i gradova u Bosni i Hercegovini, od čega 10 u Federaciji (Bihaću, Goraždu, Livnu, Orašju, Širokom Brijegu, Travniku, Tuzli, Zenici, gradovima Mostaru i Sarajevu) te u tri grada Republike Srpske (Banjoj Luci, Bijeljini i Prijedoru), a anketirano je 650 građana i 13 službenika za odnose s javnošću te je obavljeno 48 intervjua.

Israživanje je pokazalo da je informiranost građana bitan motivacijski čimbenik i preduvjet sudjelovanja u političkom životu lokalne zajednice, no da ih klasični sustavi javnog informiranja ne uspijevaju motivirati na aktivno sudjelovanje. Novi mediji, poput foruma i društvenih mreža, imaju potencijal za nove načine komuniciranja između građana i lokalne samouprave. Time građani postaju više uključeni u odlučivanje o pitanjima od zajedničkog interesa, pogotovo na lokalnoj razini, uz ispunjavanje preduvjeta da se planski uspostave i realiziraju novi modeli komuniciranja, što je odgovornost samih tijela lokalne uprave. Pokazalo se da se televizija, radio, internetski portali i službene stranice gradova i općina najčešće koriste za informiranje o novostima u lokalnim zajednicama, ali i da građani sve više koriste i mogućnost interakcije putem foruma i komentara.

Novi modeli komuniciranja kojima se služe jedinice lokalne samouprave u BiH su modeli zasnovani na alatima novih medija i konvergenciji tradicionalnih medija. Takvi modeli pružaju interaktivnost i neprekidnu komunikaciju tijela lokalnih vlasti i građana. Uz potporu novijih medija i tehnologija na području informacijske i komunikacijske znanosti (poglavito putem internetskih stranica, foruma, društvenih mreža, videozapisa, fotografija, blogova i drugih alata) nudi se otvorena rasprava i dolazi do većeg utjecaja građana na proces odlučivanja”, zaključuje Martinović, dodajući da sve to doprinosi razvoju participativne demokracije u jedinicama lokalne samouprave.

Prema njegovim podacima čak se 20 posto građana nikad ne služi e-mailom za komunikaciju s lokalnom upravom, a 40 posto ih je ustvrdilo da rijetko koriste taj način komuniciranja. Građani su, kao glavne prepreke u procesima odlučivanja, naveli uvjerenje da se prijedlozi neće uvažiti te neinformiranost.


OVDJE možete pogledati video zapis obrane doktorske disertacije

Drago Martinović