Proces komunikacije, u današnjem vremenu korištenja interneta i suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, postaje sve zahtjevniji u tehničkom i edukacijskom smislu, tj. zahtijeva sve više sofisticiranih tehničkih pomagala i sve više znanja i vještina. Novi mediji (suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije), imaju tehničko-tehnološki potencijal za nove vidove komuniciranja tijela lokalne uprave s javnošću o pitanjima zajedničkog interesa, pod uvjetom da se planski i ciljano uspostave i realiziraju novi modeli komuniciranja između građana i tijela lokalne uprave, kao aktera političke komunikacije u lokalnoj samoupravi. Brojni su alati novih medija koji imaju potencijal i koji već koriste ili će jedinice lokalne samouprave koristiti u komuniciranju s javnošću. U njih između ostalih spadaju: društvene mreže, blogovi, internet forumi, virusni marketing, podcasting, webcasting, RSS, web-stranice, Flickr, YouTube, SMS, mobilni telefon…

Rezultati najvećeg međunarodnog istraživanja o komunikacijama u Europi „European Communication Monitor 2014.”, u kojem je sudjelovalo 2.777 stručnjaka za komunikacije iz 42 zemlje, a koje su proveli Europska udruga za obrazovanje i istraživanje odnosa s javnošću (EUPRERA) i Europska udruga direktora komunikacija (EACD) uz podršku međunarodne mreže PR agencija “Ketchum” pokazuju da novi mediji postaju sve popularniji i relevantniji za profesionalce koji se bave odnosima s javnošću, pa većina PR profesionalaca više voli da svoju poruku prenese koristeći nove kanale komunikacije i u izravnom kontaktu sa svojom ciljnom grupom, nego posredstvom tradicionalnih medija. Većina profesionalaca koji se bave odnosima s javnošću (58%) predviđa da će tradicionalni mediji u budućnosti biti sve manje relevantni. Polovica ispitanika izjavila je da njihove organizacije trenutno razvijaju kanale mobilne komunikacije, a 91% predviđa da će kanali mobilne komunikacije biti prioritetna razvojna oblast u naredne tri godine. Smatra se da su glavne prednosti koje pružaju mobilni kanali komunikacija sa stakeholderima, u bilo koje vrijeme (60%), prezentacija sadržaja prilagođenih korisnicima (54%) i dostupnost mlađoj publici (40%).

S obzirom da je u Bosni i Hercegovini prema Godišnjoj anketi RAK-a u 2013. godini bilo ukupno 518.662 internet pretplatnika pocjenjuje se da je u istom vremenu bilo 2.188.429 korisnika interneta, te pridodamo li tome 851.584 korisnika interneta putem mobilnih mreža i imajući u vidu da su otvorenost, javnost i transparentnost rada temeljna načela lokalne samouprave, to su dovoljni su razlozi da podaci od javnog značenja budu dostupni svim građanima putem interneta. Informacije od javnog značenja između ostalih su infrastrukturni projekti, aktivnosti grado/načelnika, gradskih/općinskih službi, Gradskog/općinskog vijeća, te javni oglasi, kulturna, športska i gospodarska događanja koja trebaju biti dostupna putem društvenih mreža, službenih web-stranica, otvaranjem rasprava na internet forumima, putem mobilnih telefona…

Društvene mreže mogu biti korisne za angažiranje pojedinih skupina koje su zainteresirane za određeni problem ili temu, građane koji obično nebi bili konzultirani kroz druge kanale, te za ciljane kampanje i mobiliziranje skupina za određene akcije. Posjetitelji ovih web-stranica mogu stupiti u interakciju brzo i jednostavno, razmjenjujući mišljenja i informacije putem e-maila, instant poruka, komentara, slika i video sadržaja. Ove web-stranice postaju dijelom svakodnevnog života i koriste ih redovito stotine milijuna ljudi širom svijeta. Najraširenija i najpoznatija društvena mreža i mreža koja ima najviše korisnika na svijetu je Facebook. Broj mjesečno aktivnih korisnika ove mreže početkom 2015. godine, prema portalu za statistiku i analizu društvenih mreža Socialbakers, u svijetu je iznosio 1.390.000.000, a u Europi u isto vrijeme bilo je 290.000.000 korisnika, dok je broj korisnika Facebooka u Bosni i Hercegovini 1.400.000. Za povećanje otvorenosti i transparentnosti svoga rada sve više jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini pored službenih web-stranica koriste društvene mreže, putem kojih mogu brzo i bez troškova doći do velikog broja građana. S obzirom da svaki treći građanin BiH koristi ovaj moćni komunikacijski alat veoma je bitno da jedinice lokalne samouprave budu prisutne na ovoj društvenoj mreži.

Internet forumi predstavljaju mjesto za raspravu o određenoj temi. Internet forumi u jedinicama lokalne samouprave mogu poslužiti za razmjenu informacija, mišljenje građana, ali i konzultacije s građanima o pitanjima iz nadležnosti tijela jedinica lokalne samouprave, o uređenju prostora, održavanju čistoće javnih površina na području općine/grada, uvođenju samodoprinosa za određene namjene i druga pitanja od zajedničkog interesa građana i tijela lokalne samouprave. Rijetki su primjeri općina/gradova u BiH koji koriste ovaj vid komunikacije s javnošću.

Internetske stranice su važne jer predstavljaju sliku organizacije i vrijednosti branda na internetu, te se mogu koristiti za komuniciranje s mnogim javnostima. Komunikacija putem web-stranica može biti kao tvrtka-tvrtka, tvrtka-potrošač i interna kao davanje informacija za osoblje, klijente i podružnice putem intraneta. Web-stranice jedinica lokalne samouprave su se pokazale kao jedna od najkorištenijih i najjeftinijih internet alata. U Bosni i Hercegovini web-stranicu posjeduje 96 % jedinica lokalne samouprave, te bi stoga web adresa trebala biti dijelom službenog obilježja i vizualnog identiteta grada/općine.

Mobilni telefoni su najkorišteniji alati novih medija i s najvećim brojem korisnika. Broj pretplatnika mobilne mreže u Bosni i Hercegovini u 2013. godini iznosio je 3.488.319. Osim razgovora mobilni telefoni su razvili novi oblik komuniciranja u obliku tekstualnih poruka (SMS). SMS (Short Message Service) jedna je od razvijenijih i najdostupnijih aplikacija za slanje kratkih poruka, a u lokalnoj upravi se koristi za slanje informacija o održavanju javnih rasprava, poziva na razna događanja u lokalnoj zajednici, o stanju predmeta… Broj poslanih SMS poruka u 2013. godini u BiH iznosi 1.538.827.279. Korištenjem SMS usluga u jedinicama lokalne samouprave smanjit će se redovi na šalterima, rasteretiti i službenici i građani, te će se uštedjeti dragocjeno vrijeme koje je potrebno da bismo osobno provjerili status predmeta. S pojavom smartphonea, uređaja koji objedinjuje funkcije mobilnog telefona i računala uz stalni pristup internetu, mogućnosti komuniciranja više nisu svedene samo na telefonsko, odnosno SMS komuniciranje. S obzirom da je mobilni telefon najkorišteniji alat novih medija u BiH, pojavom smartphonea uređaja koji objedinjuje funkcije mobilnog telefona i računala uz stalni pristup internetu, proširene su mogućnosti komuniciranja, te je stoga potrebno web-stranice jedinica lokalne samouprave prilagoditi korisnicima ovih uređaja kojih je svakim danom sve više.

Za razliku od navedenih modela komuniciranja, modeli komuniciranja koji su se do sada primjenjivali u lokalnoj samoupravi bili su zasnovani na informiranju javnosti korištenjem tradicionalnih medija i prema dosadašnjim istraživanjima nisu uspjeli motivirati građane na intenzivnije uključivanje u kreiranju javnih politika na lokalnoj razini. S obzirom na rezultate istraživanja prema kojima će tradicionalni mediji u budućnosti biti sve manje relevantni, otvorena je mogućnost novih modela komuniciranja jedinica lokalne samouprave s javnošću zasnovanih na korištenju interneta, odnosno alata novih medija, modela koji omogućuju interaktivnost i neprekidnu komunikaciju tijela lokalnih vlasti i građana i osiguravaju prostor za otvorenu raspravu, ali i utjecaj građana na donošenje odluka.

 dr. sc. Drago Martinovic 
Podijeli objavu
Prethodni članakObjavljen program Dana komunikacija
Sljedeći članak8. HR Summit: Upravljanjem učinkom do ostvarenja strateških ciljeva
PRglas je portal o odnosima s javnošću i ostalim fragmentima integrirane marketinške komunikacije kojeg stvaraju stručnjaci za odnose s javnošću, novinari, kao i studenti koji se žele baviti ovim poslom vođeni idejom da nas sinergija spaja i pokreće. Cilj nam je prikupiti što više informacija potrebnih za kvalitetno komuniciranje s javnošću te promicati dobar glas o raznim kampanjama, događanjima i projektima, upozoravati na greške i loše poteze. Da bismo skratili vrijeme traženja, pružamo vam sve informacije na jednom mjestu i alate komunikacije online i offline vrste medija. Namijenjen je svima koje zanima neki od tih dijelova: stručnjacima za odnose s javnošću, poduzećima, studentima i svima koji žele naučiti nešto više o toj temi.