O knjizi i sadržaju

Živimo u dinamičnom vremenu u kojem suvremena tehnološka rješenja u oblikovanju i prijenosu informacija rezultiraju pojavom novih komunikacijskih paradigmi. Možemo reći da komunikacija ima ključnu ulogu u stvaranju povoljnih i nepovoljnih dojmova kako o pojedincu tako i o poduzeću, radnom okruženju, proizvodima i uslugama. Upravo se zbog svega navedenog pred marketing, posebno oglašavanje, postavljaju brojni izazovi, osobito oni etičke i pravne prirode. Danas, kada je stimulacija potrošnje i lojalnost kupca presudna za tržišni uspjeh, kada poduzeća ne biraju sredstva ni metode kako bi marketiranjem povećala potražnju i maksimirala profite, odgovorno (zakonito i moralno) tržišno komuniciranje postaje neizostavnim elementom usklađivanja interesa poduzeća, pojedinca i zajednice u cjelini. Ovi izazovi i potrebe usklađivanja postaju još zahtjevniji razvojem novih komunikacijskih paradigmi, digitalnih tehnologija i interaktivnih tržišnih komunikacija.

Tržišne su komunikacije, u izgradnji novih paradigmi i novoj ekspanziji, značajno restrukturirale ulaganja pa digitalno, posebno mobilno oglašavanje ubrzano raste te se pojavljuju novi mediji, sredstva i tehnologije. Sukladno trendovima, marketinški stručnjaci mijenjaju i način komunikacije s potrošačima. Riječ je o komunikacijskom spletu koji će najučinkovitije dosegnuti ciljani segment potrošača, stvoriti visoku potražnju i vrijednost proizvoda ili brenda, poželjan imidž i dugoročno osigurati prodaju uz najmanja ulaganja. Iz navedenog proizlazi i novi splet dilema etičke, ekološke, zakonodavne i društvene naravi na koje se ubrzano traže primjereni odgovori i rješenja.

Upravo je to svrha i zadaća Odgovornog oglašavanja – osvijetliti put u traženju gospodarski i društveno prihvatljivih rješenja u tržišnom komuniciranju digitalnog doba.

Teme smo u knjizi nastojali sagledati u njihovoj višeperspektivnosti, kako s aspekta tržišnog komuniciranja tako i kroz prizmu prihvatljivosti potrošačima i zajednici, a sve u cilju učinkovitijeg razumijevanja suvremenih procesa u području tržišnog komuniciranja. Dakako, naglasak je na promatranju zakonitosti i etičnosti ove značajne gospodarske grane iznimnog utjecaja na pojedinca i zajednicu. Zbog svega toga aktualna marketinška funkcija traži kompetentne, svestrane znalce za profesionalne tržišne komunikacije, kako u poduzećima i njihovim odjelima, tako i u specijaliziranim agencijama, institucijama, društvenim organizacijama, javnoj upravi i drugdje. Potrošači i korisnici zahtijevaju, što im omogućavaju nove, prije svega interaktivne digitalne komunikacije, svoju aktivnu uključenost ne samo u komunikaciju, već i ukupnost poslovanja organizacije, čime društveno prihvatljivo ponašanje organizacije, uključujući i odgovorno oglašavanje, postaje imperativ.

Cilj ove knjige počiva na ambiciji da čitatelji bolje shvate multidisciplinarnost menadžmenta tržišnih komunikacija u novoj ekonomiji digitalnog doba i složenost dijaloga između potrošača i proizvoda, između onoga što kupac misli da kupuje i onoga što želi biti. Taj se odnos mijenja i često obmanjuje kao nikada prije pa je zakonitost i etičnost tog odnosa neizostavna sastavnica suvremenog tržišnog komuniciranja. Želja je da ova knjiga bude korisno pomagalo onima koji žele ovladati ovom problematikom, koristan i praktičan priručnik za sve profesionalce koji se bave oglašavanjem i tržišnim komuniciranjem te marketingom u cjelini, ali i studentima koji žele pobliže upoznati odgovorno oglašavanje i njegovu društvenu višedimenzionalnost.

blank razmak red

blank razmak red

blank razmak red

Iz cilja knjige proizlazi i struktura njenog sadržaja kroz pojedina poglavlja koja završavaju sažecima, pitanjima za provjeru i korisnim primjerima iz prakse te posebnim dodacima (kodeksima) na kraju.

U prvom se poglavlju govori o pojmu oglašavanja i komuniciranja, daju se pojmovna razgraničenja te izlaže povijesni nastanak i razvoj oglašavanja, tržišnog komuniciranja i marketinga. Ovo poglavlje, osim funkcija i zadataka oglašavanja te pregleda stanja tržišta oglašavanja u nas, sadržava i ključne elemente oglašivačkog procesa – oglasne konstante, poruke, oglasna sredstva i medije.

U drugom se poglavlju obrađuju temeljni pojmovi i poimanje etike i morala te njihov nastanak i razvoj. Prikazuju se predmet i metode kao i primjena etičkih standarda u pojedinim djelatnostima te na kraju način i tretman etike u oglašavanju i tržišnom komuniciranju.

U trećem se poglavlju sagledava oglašavanje i etika, etički aspekti oglašavanja, problemi pristupa etici u oglašavanu, tržišnom komuniciranju i marketingu. Glavne etičke teorije kao i glavna etička pitanja u marketingu i etička pitanja u odabiru poruke te praksa nemoralnog komuniciranja.

U četvrtom poglavlju, osim objašnjenja važnosti istraživanja te nekih iskustava u istraživanju etičnosti u oglašavanju, razlažu se nalazi provedenih istraživanja o percepciji oglašavanja u nas, i to na dva primjera. Prvi je o percepciji specijalističkih poduzeća koja se bave oglašavanjem koje je provela HURA, udruženje agencija, i drugi je o percepciji oglašavanja i određenim etičkim implikacijama na uzorku potrošača koje je proveo sam autor.

U petom poglavlju obrađuje se zakonodavni okvir oglašavanja, nastanak i razvoj regulative u nas. Osim pregleda ključnih propisa i odredbi obrađuju se i najvažnije grane i proizvodi te tehnike i skupine kao što su alkohol i cigarete, ali i važna pitanja intelektualne svojine te ograničenja i zabrane za najranjivije skupine zajednice kao što su djeca. Ovo poglavlje tretira posebne oblika oglašavanja kao što je nedopušteno i prikriveno oglašavanje. Svi ovi važni dijelovi regulative u nas temeljeni su na primjerima iz prakse te popraćeni iskustvima drugih tržišta u svijetu.

U šestom poglavlju prikazuje se samoregulatorni ambijent kroz etičke kodekse strukovnih udruženja u nas i svijetu. Osim pregleda ključnih etičkih standarda i odredbi kodeksa te njihovog razvoja obrađuju se i najvažnija pitanja kao što su pristojnost i poštenje, istinitost, omalovažavanje, oponašanje i sl. te interaktivne digitalne komunikacije, okoliš i posebni oblici tržišnog komuniciranja (primjerice marketing iz zasjede).

U sedmom poglavlju nalazi se pregled ključnih etičkih mehanizama, kako regulatornih tako i samoregulatornih u najvažnijim oblicima tržišnog komuniciranja, posebice odnosima s javnošću, unapređenju prodaje, izravnom marketingu i telemarketingu te osobnoj prodaji.

U osmom poglavlju sagledava se i interpretira etičko određenje kršćanstva i islama kao dvije najveće religije svijeta spram poslovne i prakse u tržišnom komuniciranju te iznalaze zajedničke vrijednosti usklađene s aktualnim etičkim kodeksima struke.

Poseban dodatak čine primjeri poslovnih slučajeva iz naše prakse koji su kao predmet promatrani i ocjenjivani u sudskim sporovima ili kao predmeti u kojima su ocjene davali različiti etički odbori i sudovi časti strukovnih udruženja.

Ova knjiga na više od 500 stranica teksta, a nastala iz bogate prakse obiluje podacima, primjerima iz prakse te brojnim ilustracijama, može biti koristan priručnik širokom krugu profesionalaca te svima onima koji se žele baviti ovom fantastičnom profesijom na društveno odgovoran (zakonit i moralan) način.

Recenziju ove knjige popratili su naši uvaženi teoretičari i praktičari prof. dr. Borna Bebek, prof. dr. Marinko Jurčević i docent dr. Sc. Nikša SviličićViše o knjizi

NARUDŽBENICA
Naruči knjigu

Nagrađujemo dva najkreativnija odgovora knjigom “Odgovorno oglašavanje – Pravo i etika u tržišnom komuniciranju”. Autori knjige su Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje, i Predrag Haramija.

Pitanje glasi: Mnogi smatraju da su etika i PR suprotnosti – je li to zaista tako?

Podijeli objavu
Prethodni članakNajava 8. sjednice Izbornog povjerenstva
Sljedeći članakOčitovanje Izbornog povjerenstva na pismo Danijela Koletića
Kamilo Antolović, teoretičar i praktičar, završio je Ekonomski fakultet te više desetaka specijalističkih tečajeva, kongresa i seminara u Hrvatskoj i inozemstvu. Preko 25 godina radio je na različitim marketinškim i menadžerskim poslovima u Hrvatskoj i regiji. Voditelj je i kreativni direktor agencije K&K PROMOTION te od 2002. predsjednik Direktorija OmnisGroup. Viši je predavač predmeta "Upravljanje agencijama" na Visokoj školi Agora u Zagrebu, zatim gost predavač na Fakultetu političkih znanosti i Filozofskom fakultetu u Zagrebu te predavač na više od 200 seminara za gotovo sve vodeće hrvatske tvrtke. Predavač je na FESTO i na programima HOZ-a (Hrvatski oglasni zbor). Donedavni je predsjednik HURA-e i predsjednik Organizacijskog odbora PRIME-a, a sada član Suda časti HURA. Dobitnik je više priznanja na festivalima Društva hrvatskih propagandista. Odnedavno je imenovan prvim stalnim sudskim vještakom za oglašavanje i tržišne komunikacije u Republici Hrvatskoj te članom žirija Superbrands Hrvatska. Dobitnik je više priznanja na festivalima Društva hrvatskih propagandista, a na konferenciji "Moć uvjeravanja" 2010. proglašen je najboljim govornikom Konferencije.