Integrirana marketinška komunikacija je oblik tržišne komunikacije kompanije te podrazumijeva različite oblike komunikacije s potrošačima i potencijalnim kupcima u određenom vremenu čiji je cilj ostvarenje maksimalnog komunikacijskog utjecaja.

Kroz ovu vrstu komunikacije možemo utjecati na ciljanu skupinu, primjenjivati jedan ili više komunikacijskih alata, njegovati i izgraditi dugoročan odnos s medijima, klijentima i krajnjim potrošačima, a prije svega utjecati na donošenje odluka ciljanih javnosti uz privlačenje pozornosti, stvaranje interesa i poticanje na kupnju.

Primjenjivost u praksi

Primjenjivost u praksi moguća je i više nego poželjna, uz kombinaciju i komunikacijskih i marketinških alata koje ćemo koristiti u plasiranju željene poruke. U samom početku važno je uskladiti željeni ton komunikacije s postavljenim ciljevima te nakon toga definirati kakvu ćemo poruku plasirati (njen sadržaj, jasnoća i način oblikovanja). Također, nužno je poznavanje podjele alata jedne i druge strane.

Najčešće spominjani marketinški alati su: oglašavanje, osobna prodaja, unapređenje prodaje, izravni marketing kao i sve češći alati u području online-a, dok komunikacijskih alata odnosno alata odnosa s javnošću ima nešto više, a najčešće korišteni su: priopćenja, izjave, konferencije za novinare, advertoriali, lobiranje, eventi i društvene mreže.

Kako to zaista izgleda u praksi?

Uzmimo za primjer klijenta koji pokreće potpuno nov proizvod u prehrambenoj industriji gdje je korištenje alata integrirane marketinške komunikacije nužno. Nakon što smo postavili analizu stanja i istražili tržište te definirali ciljeve na red dolazi izrada strategije unutar koje koristimo željene taktike i alate za što bolji rezultat, vodeći pritom računa da alati koje koristimo moraju biti mjerljivi. Biramo alate ovisno o ciljanoj skupini. Ukoliko nam je potrebna podrška nadležnih institucija unutar prehrambene industrije za pokretanje novog proizvoda koristit ćemo lobiranje, za obraćanje zaposlenicima unutar prehrambene industrije poslužit ćemo se alatima interne ali i eksterne komunikacije, izraditi newslettere, potrebne web platforme, organizirati stručne radionice, kongrese i okrugle stole, a za komunikaciju prema medijima i krajnjoj ciljanoj javnosti koja će nov proizvod koristiti poslužit ćemo se organizacijom različitih događanja, plasiranja priopćenja i objava u medije. Pri tom ćemo cijelo vrijeme paziti da sve komunikacijske aktivnosti budu međusobno usklađene, koordinirati sve aktivnosti s klijentom i njegovom marketinškom i drugim kreativnim agencijama, u slučaju da su i one uključene u cijeli koncept integrirane marketinške komunikacije. I tada i samo tada uspjeh ne može izostati. Naravno, ovo je samo općenit primjer jer se svakom klijentu odnosno njegovom proizvodu pristupa individualno te ovisno o postavljenim ciljevima, željama i očekivanjima.

Ovo je kratki prikaz koji potvrđuje koliko je integrirana marketinška komunikacija važna u odnosima s javnošću i zašto je angažiranje PR agencije pravilan odabir kompanija, koristeći pritom najvišu razinu sveobuhvatne komunikacijske i marketinške strategije.

Suzana Jovanović