[PRIJAVI SE]
Javni natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris za 2015. godinu .
Provjeri kategorije u kojima se možeš prijaviti: 

Prijaviti se možete do 15.6.2015.
11351290_1079329165429446_5558154041704803729_n

ZAKLADA ADRIS, Obala Vladimira Nazora 1, Rovinj (u daljnjem tekstu: Zaklada), u skladu sa Zakonom o zakladama i fundacijama (Narodne novine br. 36/96 i 64/01), člancima 4. i 9. Statuta Zaklade Adris, člancima 2. i 13. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele sredstava za ostvarenje svrhe Zaklade Adris te Odlukom Zakladne uprave od 29. travnja 2015. godine, raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu sredstava Zaklade Adris

za sljedeće programe Zaklade:

ZNANJE I OTKRIĆA: program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima

STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA: program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, potpore projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te potpore humanitarnim projektima i pomaganju djeci bez roditelja

Za sve programe Zaklade propisani su opći i posebni kriteriji za odabir.

OPĆI KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA:

 • – kvaliteta prijedloga projekta/programa i njegov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade
 • – originalnost, stupanj inovacije i napretka te realistične i transparentne financijske procjene
 • – doprinos projekta/programa ukupnom razvoju društva
 • – strateška važnost prijedloga projekta/programa i njegova sposobnost da unaprijedi područje programa
 • – ugled i postignuća institucije i/ili nositelja projekta koji predlaže dodjelu potpore
 • – vrijednost ostalih prijavljenih projekata i programa.

POSEBNI KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA:

Za program ZNANJE I OTKRIĆA:

 • – izvrsnost – učenici i studenti s natprosječnim ocjenama koji su sudjelovali u znanstvenim i istraživačkim projektima, osvajali nagrade na natjecanjima, objavljivali znanstvene i stručne radove i sl.
 • – materijalno stanje učenika i studenata
 • – izvornost i značenje projekta/programa za hrvatsku znanost i njezino promicanje u svijetu.

Za program STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA:

za područje Stvaralaštvo:

 • – vrhunska umjetnička ostvarenja
 • – originalnost projekta, programa/područja i njegovo moguće značenje za hrvatsku kulturu (prednost imaju oni koji promiču hrvatsku izvornost i stvaralaštvo te koji su deficitarni u Hrvatskoj)

za područja Ekologija i Baština:

 • – inovativnost, kvaliteta i jasnoća programa (prednost imaju programi koji su namijenjeni širem sloju ljudi, koji su laki za provedbu i razumijevanje)
 • – mogućnost provedbe i konkretne koristi koje donose projekti/programi namijenjeni podizanju ekoloških standarda u lokalnim zajednicama
 • – vrijednost elemenata hrvatske kulture i prirodnog okoliša te smisao njihova očuvanja/promicanja u svijetu

za područje Dobrota:

 • – hitnost, odnosno nužnost pružanja tražene pomoći
 • – materijalno i zdravstveno stanje podnositelja prijave odnosno osobe u čije ime se prijava podnosi
 • – značenje projekta/programa za ostvarivanje općedruštvene ili općekorisne svrhe
 • – prednost imaju obitelji koje u zajedničkom kućanstvu imaju više djece, lošiji socijalni status te obitelji koje imaju prebivalište i stalno borave na području od posebne državne skrbi.

Za dodjelu STIPENDIJA Zaklade, za školsku/akademsku godinu 2015./2016. imaju se pravo natjecati:

Učenici srednje škole koji nisu stariji od 19 godina i redovni studenti na preddiplomskom i diplomskom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju na hrvatskim i inozemnim sveučilištima koji nisu stariji od 25 godina i ako:

 • – nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred srednje škole / godinu studija
 • – nisu maturanti ni apsolventi
 • – imaju prosjek ocjena u dosadašnjem srednjem školovanju / studiju 4,5 ili više
  (za učenike prvog razreda srednje škole računa se i prosjek ocjena od petog do osmog razreda osnovne škole; za studente prve godine preddiplomskog studija računa se i prosjek ocjena srednje škole, uspjeh na ispitima državne mature i ocjene do trenutka prijave, a za studente prve godine diplomskog studija prosjek ocjena na preddiplomskom studiju i ocjene do trenutka prijave)
 • – imaju hrvatsko državljanstvo.

Polaznici poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja koji nisu stariji od 35 godina i ako:

 • – su na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom (dodiplomskom) studiju imali prosjek ocjena 4,5 ili više
 • – sami snose troškove poslijediplomskog usavršavanja
 • – imaju hrvatsko državljanstvo.

Polaznici poslijediplomskog doktorskog studija i međunarodnoga dvojnog doktorata za izradu doktorskog rada koji nisu stariji od 35 godina i ako:

 • – su na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom (dodiplomskom) studiju imali prosjek ocjena 4,5 ili više
 • – na poslijediplomskom doktorskom studiju imaju prosjek ocjena 4,5 ili više
 • – su obranili temu doktorskog rada
 • – imaju hrvatsko državljanstvo.

Za sredstva Zaklade mogu se natjecati pojedinci (fizičke osobe) i institucije (pravne osobe) koji udovoljavaju uvjetima natječaja, osim trgovačkih društava (d. o. o. i d. d.) i obrta.

Prijave na natječaj zaprimaju se u roku 30 dana od dana objave, a podnose se, isključivo na hrvatskom jeziku, putem službenih obrazaca Zaklade. Obrasci se nalaze i mogu se preuzeti na službenim internetskim stranicama Zaklade, a pozivom na brojeve telefona 01/3713-740 i 01/3783-622 moguće je zatražiti da budu poslani poštom na adresu tražitelja.

Prijavi je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja – preslike dokumenata (nije potrebno ovjeravati):

za programe Znanje i otkrića te Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota:

 • – opis projekta/programa
 • – troškovnik (na službenom obrascu)
 • – životopis voditelja projekta
 • – za pravne osobe – rješenje o upisu u registar ili izvadak iz registra, ne stariji od jedne godine
 • – za fizičke osobe – dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica)

za program Dobrota – fizičke osobe:

 • – obrazloženje z ahtjeva
 • – odgovarajuća medicinska dokumentacija za prijave s medicinskim indikacijama
 • – potvrda o visini dohotka za sve članove obitelji za 2014. (izdaje nadležna porezna uprava) i ostale relevantne potvrde
 • – dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica)

za stipendije:

 • – motivacijsko pismo i životopis
 • – potvrda o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu
 • – prijepis ocjena za svaku od razina školovanja (izdaje škola ili fakultet)
 • – potvrde o osvojenim nagradama, o sudjelovanju na natjecanjima i znanstveno-istraživačkim projektima i sl.
 • – polaznici poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja – dokaz o plaćanju školarine
 • – polaznici poslijediplomskog doktorskog studija – potvrda da su obranili temu doktorskog rada
 • – za one koji se pozivaju na socijalni status – potvrda o visini dohotka za sve članove obitelji za 2014. (izdaje nadležna porezna uprava) i ostale relevantne potvrde
 • – dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica).

Prijave koje ne sadrže svu zadanu natječajnu dokumentaciju, prijave pristigle nakon isteka natječajnog roka te prijave za projekte koji imaju rok za realizaciju prije objave rezultata (rujan 2015.) neće biti uzete u razmatranje.

Odluka o dodjeli sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici Zaklade u roku 14 dana od donošenja odluke Zakladne uprave i smatra se obaviješću o rezultatima natječaja za sve podnositelje prijava.

Prijavu s pripadajućom natječajnom dokumentacijom možete poslati:

1) putem interneta na internetskoj stranici Zaklade www.adris.hr

ILI

2) poštom na adresu:
ZAKLADA ADRIS – „Za natječaj”
Avenue Center
Avenija Dubrovnik 16/9
10 020 Zagreb.


infografika-2 (1)

 

“Biti prvi, biti bolji, biti drugačiji” naša je poslovna strategija. Ona zrcali želju da ne budemo samo jedna od najuspješnijih kompanija na ovim prostorima, već i društveno odgovorna tvrtka okrenuta budućnosti te inicijator i predvodnik novih gospodarskih trendova.