Novi Zakon o elektroničkim medijima stupio je na snagu 22. listopada, a nakon što je objavljen u Narodnim novinama 14. listopada 2021. (br. 111/21). Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti stari Zakon o elektroničkim medijima (NN. br. 153/09., 84/11., 94/13. i 136/13. – ispravak).

Zakonom o elektroničkim medijima uređuju se prava, obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga, usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža, platformi za razmjenu videozapisa te interes Republike Hrvatske u području elektroničkih medija.

Pružatelji medijskih usluga dužni su u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona uskladiti svoj rad, poslovanje i opće akte s odredbama ovoga Zakona. Postupci započeti po odredbama starog Zakona o elektroničkim medijima dovršit će se po odredbama i propisima donesenih na temelju tog Zakona.

Vijeće za elektroničke medije u roku od devet mjeseci od stupanja na snagu novog Zakona mora donijeti nove, usklađene podzakonske akte, odnosno Pravilnike kojima se pobliže određuju pojedina područja.

Ovim Zakonom u hrvatsko su zakonodavstvo, između ostaloga, preuzeti i akti Europske unije Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama, Direktiva o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju i Direktiva o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup.